Chính sách bảo mật

1. Mục Đích:

Công ty chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng, nhân viên, và các bên liên quan khác. Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động in ấn và quản lý thông tin được thực hiện một cách an toàn và đáng tin cậy.

2. Thu Thập Thông Tin:

Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ in ấn và chăm sóc khách hàng. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng một cách công bằng và theo quy định pháp luật.

3. Bảo Quản và Bảo Mật:

Thông tin cá nhân được bảo quản và bảo mật một cách nghiêm túc. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.

4. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho mục đích cụ thể mà nó được thu thập. Thông tin không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía người cung cấp thông tin.

5. Đào Tạo Nhân Viên:

Tất cả nhân viên được đào tạo về quy trình và biện pháp an ninh thông tin. Họ cam kết tuân thủ các quy tắc và quy định bảo mật được thiết lập.

6. Cập Nhật Chính Sách:

Chúng tôi xem xét và cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ để đảm bảo nó phản ánh các thay đổi trong luật pháp và công nghệ.

7. Quản Lý Rủi Ro:

Chúng tôi tiếp tục đánh giá rủi ro và thực hiện biện pháp để giảm thiểu mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bảo mật thông tin.

8. Quyền Lực và Trách Nhiệm:

Tổng Giám đốc có trách nhiệm chính cho việc thực hiện và duy trì chính sách bảo mật. Mọi thắc mắc và đề xuất cải tiến đều được chú ý và giải quyết một cách nhanh chóng.

9. Tuân Thủ Pháp Luật:

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi luật pháp liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân và quản lý dữ liệu.

10. Liên Hệ:

Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật có thể được gửi về địa chỉ email hoặc địa chỉ văn phòng công ty.